Informació al contribuent

Calendari fiscal per l’any 2021

  • IAE (Impost Activitats Econòmiques) de l’1 de Setembre al 31 d’Octubre
  • IBIR (IBI Rústica) de l’1 de Juny al 31 de Juliol
  • IBIU (IBI Urbana) de l’1 de Juny al 31 de Juliol
  • IVTM (Impost de vehicles de tracció mecànica) de l’1 de Març al 30 d’Abril

Lloc de pagament

Xaloc

C/ Nou, 48 17600 Figueres

Tel. 972 501 365


IIVTNMV Impost Increment Valor Terrenys Naturals Urbana (Plusvàlues)

Lloc de pagament:

Registre de la Propietat de Figueres

Pl. Josep Pla s/n

17600 Figueres

Tel. 972 501 447


Servei Municipal d’abastament d’aigua potable

Lloc de pagament:

Ajuntament de Lladó

Taxa d’aigua, escombraries i clavegueram: per trimestres a partir de l’aprovació de l’acord del padró per Junta de Govern.